gio.OutputStream

Public Imports

gio.c.types
public import gio.c.types;
gtkc.giotypes
public import gtkc.giotypes;

Members

Classes

OutputStream
class OutputStream

GOutputStream has functions to write to a stream (g_output_stream_write()), to close a stream (g_output_stream_close()) and to flush pending writes (g_output_stream_flush()).