GstMeta.info

pointer to the GstMetaInfo

struct GstMeta
GstMetaInfo* info;