GstMeta.flags

extra flags for the metadata

struct GstMeta
GstMetaFlags flags;