gobject

Modules

Binding
module gobject.Binding
Boxed
module gobject.Boxed
CClosure
module gobject.CClosure
Closure
module gobject.Closure
DClosure
module gobject.DClosure
Enums
module gobject.Enums
Flags
module gobject.Flags
ObjectClass
module gobject.ObjectClass
ObjectG
module gobject.ObjectG
ParamSpec
module gobject.ParamSpec
ParamSpecPool
module gobject.ParamSpecPool
Signals
module gobject.Signals
Type
module gobject.Type
TypeClass
module gobject.TypeClass
TypeInstance
module gobject.TypeInstance
TypeInterface
module gobject.TypeInterface
TypeModule
module gobject.TypeModule
TypePluginIF
module gobject.TypePluginIF
TypePluginT
module gobject.TypePluginT
TypeValueTable
module gobject.TypeValueTable
Value
module gobject.Value
ValueArray
module gobject.ValueArray
WeakRef
module gobject.WeakRef
c
module gobject.c