DBusMethodInfo.gDBusMethodInfo

the main Gtk struct

class DBusMethodInfo
protected
GDBusMethodInfo* gDBusMethodInfo;